آدرس ساختمان اداری

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، ابتدای خیابان حمزه اصفهانی، کوچه شماره یک، ساختمان شهید محمد گلشیرازی

تلفن

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۰۰

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

فکس

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۰۰

آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان شماره ۱۴، کارخانه مجتمع صنعتی سپاهان باتری

تلفن

۰۳۱-۳۷۶۰۸۰۲۰

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

فکس

۰۳۱-۳۷۶۰۸۰۲۰