مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – سالن ۲۷ غرفه ۱۰

غرفه مجتمع صنعتی سپاهان باتری