دستورالعمل نصب ونگهداری

ــ قبل از نصب باطری از صحت عملکرد سیستم های جانبی برق اتومبیل (دینام و آفتامات و …) اطمینان حاصل کنید.
ــ در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت طولانی کانکتورهای سر باتری را باز نموده و هنگام استفاده مجدد ابتدا کاناکتورها را متصل نموده ودر صورت عدم استارت خودرو، باتری را با جریان ۱/۰ ظرفیت باتری وحداکثر ولتاژ ۸/۱۴ ولت به مدت ۳ الی ۴ ساعت شارژ کنید تا ولتاژ باتری ۲۰ دقیقه بعد از قطع شارژ به حداقل ۶/۱۲ ولت برسد. در مورد باتری های چشمی در این عمل را تا سبز شدن کامل چشمی ادامه دهید.
ــ در صورت افزایش دمای باتری بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد جریان شارژ را با جریان کمتری ادامه دهید یا جریان شارژ را قطع نموده و پس از کاهش دمای باتری شارژ باتری را مجدداً ادامه دهید.
ــ باطری را به صورت تراز در محل مخصوص قرار داده و مهره های قاب نگهدارنده را محکم کنید طوری که به بدنه باطری آسیب نرسد.
ــ پس از تمییز نمودن بست های متصل به کابل ها، ابتدا قطب مثبت وسپس قطب منفی را متصل کنید.

  توجه ۱: درزمان باز کردن باطری، ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت راجدا کنید.
  توجه ۲: حداقل هر سه ماه یکبار سطح الکترولیت باتری غیر سیلد را بازدید نموده ودر صورت کاهش سطح الکترولیت فقط آب مقطر استاندارد تا سطح مورد نظر (زیر شاخص نشانگر الکترولیت درب) اضافه گردد.
  توجه ۳: درهنگام روشن بودن خودرو کابل های باطری از باطری جدا نشود.
  توجه ۴: در صورت کاهش مکرر سطح الکترولیت اتصالات سیستم برق خودرو به ویژه آلترناتور چک گردد.
  توجه ۵: قبل از نصب باتری های سیلد روی خودرو در صورتیکه رنگ چشمی آن مشکی باشد ابتدا باتری را چند مرتبه به آرامی تکان دهید تا رنگ چشمی آن سبز شده سپس باتری را روی خودرو نصب نمایید و از واژگون نمودن باتری خودداری نمایید.


توصیه های ایمنی و زیست محیطی

۱- از شکافت باطری و تخلیه مواد آن به دلیل وجود اسید و مواد سربی درمحیط زیست خودداری کنید.
۲- به علائم موجودبر روی لیبل به شرح ذیل دقت فرمائید.
۱-۲) از عینک ایمنی استفاده کنید.
۲-۲) به دستورالعمل راهنما مراجعه نمائید.
۳-۲) دور از دسترس اطفال نگهداری فرمائید.
۴-۲) خطر انفجار: از قراردادن باطری در مجاورت شعله خودداری کنید.
۵-۲) در اثر جرقه، باعث اشتعال می گردد.
۶-۲) خطر اسید: الکترولیت باطری حاوی اسید است. در صورت تماس با پوست، بلافاصله محل تماس را با آب بشوئید.
۷-۲) در بین زباله های شهری قرار ندهید.
۸-۲) قابل بازیافت می باشد.

اصول انبارش صحیح باتری
  • نگهداری باتری در مکان خنک و خشک  – هرگز باتری را در معرض نور خورشید قرار ندهید
  • انبارش باتری در حالت شارژ کامل برای جلوگیری از تشکیل کریستالهای سولفات (سولفاته شدن) هرگز باتری نیمه شارژ یا خالی را انبارش نکنید
  • بررسی دوره ای باتریهای انبارش شده و شارژ مجدد آنها در صورتیکه ولتاژ کمتر از ۱۲.۴ ولت است


مدیریت انبارش باتری بر اساس سیستم : “ورود و خروج اول” (
FIFO)

مشتریان سپاهان باتری بایستی توجه کنند فروش باتریهای انبارش شده بر اساس تاریخ خرید به اولویت انجام پذیرد

  • بررسی وضعیت شارژ باتریها هر ۴۵ روز – اگر ولتاژ باتری کمتر از ۱۲.۴ ولت باشد بایستی تحت شارژ مججد جزئی قرار گیرد
  • قرار دادن باتریهای جددی بعد از باتریهای قبلی و فروش باترهای انبارش شده قبلی