روش تست باتری

زمانیکه قصد آزمایش باتری وجود دارد تنها نبایستی به میزان شارژ باتری بسنده کرد , بلکه علاوه بر آن باید وضعیت دینام برای اطمینان از شارژ شدن کافی باتری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اندازه گیری میزان شارژ باتری

میزان شارژ باتری با ولتمتر قابل اندازه گیری است برای اینکار معمولا بایستی یک تا دو ساعت پس از شارژ یا تخلیه باتری اقدام کرد
به این طریق میزان ولتاژ ساکن و ولتاژ بین قطبها مشخص میشود

U0 = (دانسیته اسید + ۰.۸۴) x n 
n= تعداد سل ها (n = 6  برای باتری ۱۲ ولت)

اگر ولتاژ ساکن برابر ۱۲.۲۴ ولت باشد یعنی ولتاژ ساکن برای هر سل به روش زیر بدست می آید :

۱۲.۲۴ V / 6 = 2.04
دانسیته اسید برابر است با = ۱.۲۰ = ۲.۰۴-۰.۸۴

وضعیت شارژ ولتاژ باتری (V)
باتری کاملا شارژ شده است ۱۲.۷۵
باتری تخلیه شده است ۱۱.۷۵
اندازه گیری میزان غلظت الکترولیت

اندازه گیری غلظت اسید تنها برای باتریهایی قابل انجام است که دارای درپوش پیچی باشند

معمولا غلظت اسید سولفوریک در محلول الکترولیت باتری در زمان تخلیه باتری کاهش می یابد.غلظت اسید بر اساس وزن مخصوص (kg/m³) مشخص میشود که بر اساس آن میتوان به میزان شارژ باتری پی برد
غلظت اسید توسط هیدرومتر اندازه گیری میشود . در جدول زیر ارتباط غلظت اسید با میزان شارژ باتری تعریف شده است :

وضعیت شارژ  ۲۵ ° c   میزان غلظت اسید در
باتری کاملا شارژ (۱۰۰% شارژ) kg/l 1.28 در ۲۵°C
باتری نیمه شارژ (۵۰% شارژ) ۱,۱۸ kg/l در ۲۵°C
روش تشخیص عیوب باتری

در جدول زیر بعضی از عوامل و حالاتی که ممکن است بر کیفیت کارکرد یا عملکرد باتری اثر گذاشته باشند شرح داده شده است.

دلیل احتمالی : وجود الکترولیت بیش از حد در سلولها
واکنش : کاهش سطح الکترولیت باتری

دلیل احتمالی : نشتی الکترولیت از جعبه باتری / تصاعد و خروج گاز به دلیل اورشارژ شدن باتری
واکنش : تعویض باتری – بررسی یا تعمیر دینام

دلیل احتمالی : شارژ نامناسب – اتصال کوتاه – در مدار بودن بعضی از مصرف کننده های الکتریکی
واکنش : کاهش سطح الکترولیت باتری – تعویض الکترولیت – بررسی کارکرد دینام – آفتامات سیستم برق خودرو

دلیل احتمالی : اضافه کردن اسید به جای آب مقطر در سل های باتری
واکنش : کاهش اسید باتری و تزریق آب مقطر به جای آن و تکرار آن در صورت لزوم

دلیل احتمالی : باتری الکترولیت ندارد (خشک شده) – باتری خراب شده است (خرابی صفحات باتری)- یک یا چند سل باتری معیوب شده – ظرفیت باتری کمتر از مقدار مورد نیاز است – باتری سولفاته شده است
واکنش :

  • خشک شدن باتری :مجددا الکترولیت تزریق شود – باتری شارژ شود – باتری تست شود – در صورت خرابی باتری تعویض گردد
  • خرابی صفحات باتری :باتری تعویض شود
  • ظرفیت کمتر باتری :جایگزینی باتری با باتری مناسب
  • باتری سولفاته :شارژ مجدد باتری انجام شود – باتری تست شود در صورت خرابی (سولفاته شدن عمقی) باتری تعویض شود

دلیل احتمالی : ضعیف بودن اتصالات – اتصال نادرست
واکنش : تعویض سرباتریها در صورت نیاز و محکم کردن پیچ سر باتری ها

دلیل احتمالی : خرابی سل – برق دزدی از کابل
واکنش : محکم کردن سر باتریها و در صورت نیاز تعویض آنها

دلیل احتمالی : کم بودن میزان شارژ باتری – اتصال کوتاه – سولفاته شدن باتری
واکنش : بررسی میزان شارژ باتری – تعویض باتری

دلیل احتمالی : انتخاب اشتباه باتری – تخلیه عمیق باتری – نگهداری طولانی مدت باتری در شرایط تخلیه
واکنش : تعویض باتری با باتری مناسب – شارژ باتری با دستگاه شارژر مناسب

دلیل احتمالی : شارژ بیش از اندازه – ولتاژ شارژ زیاد است
واکنش : بررسی دینام و آفتامات

دلیل احتمالی : در مجاورت شعله یا جرقه بودن باتری بعد از شارژ شدن – اثر الکتریسیته ساکن – اتصال کوتاه در قسمتی از بدنه خودرو – قطعی یا عدم قطعی باتری در زمان استفاده
واکنش : تعویض باتری

دلیل احتمالی : عیب داخلی باتری – تخلیه عمیق باتری
واکنش : تعویض باتری