کمپین قرن نو سپاهان باتری

کمپین قرن نو سپاهان باتری کمپین چهار ماهه قرن نو سپاهان باتری در تاریخ ۹/۹/۹۹ آغاز و در تاریخ ۹/۱/۱۴۰۰ پایان یافت. در طول این