ریخته گری

در مجتمع صنعتی سپاهان باتری (SBIC) از سیستم تولید ریخته گری برای کاهش انحراف تولید شبکه های یکنواخت در انواع خاصی از باتری ها استفاده می شود. دو روش برای ریخته‌گری شبکه‌ای وجود دارد: ۱. فناوری ریخته‌گری دوگانه برای باتری‌های صنعتی که صفحات مثبت و منفی تولید می‌کند. ۲. فن آوری ریخته گری رتاری برای تولید شبکه های منفی که در باتری های نوع خودرویی استفاده می شود.

اکسپندد

شرکت سپاهان باتری از فناوری اکسپندد (Ex-met) در تولید شبکه برای برخی از انواع باتری ها استفاده می کند. در این روش ابتدا نوار سربی پس از ریخته گری تهیه و به صورت کلاف جمع آوری می شود. پس از گذراندن زمان ماندگاری، نوارهای تولید شده وارد خط خمیر مالی می شوند. سپس نوار باز می شود و با استفاده از فناوری اکسپندد و دستگاه پرفورمر مواد فعال بر روی شبکه ها افزوده می شود و سپس سپس توسط یک جدا کننده به صورت صفحات تکی بریده می شوند.

پانچ

در سیستم پانچ، آلیاژ سرب را به صورت نوارهای بزرگ ساخته می‌شوند و سپس این نوارها به صورت نوارهای نورد رول می شوند که به تدریج در دستگاه پانچ، پانچ شده و به شبکه تبدیل می شوند. با استفاده از این فرآیند، شکل دهی شبکه ها امکان پذیر است. مزیت این سیستم کاهش رشد شبکه برای حفظ مواد فعال است. این مجموعه این فناوری را پیاده سازی می کند و با استفاده از این روش، شبکه هایی را برای برخی از انواع باتری ها تولید می کند.